محمد زارعی شجاعی

مدیر عامل

میترا یوسفی

مدیر مالی و اداری

آرتین طاهری

مدیر بازرگانی

مینا محمودپور

کارشناس حسابداری

کتایون ارسطو

کارشناس حسابداری

حسین پورسلطان

کارشناس ارشد اسناد – ترافیک

بهزاد مستشیری

کارشناس فروش

سمیرا فریدی

کارشناس فروش

ابراهیم قدیمی

کارشناس فروش

علی ساعی

کارشناس امور گمرکی

نیما پزشکی

کارشناس امور گمرکی

مریم قوی میدانی

کارشناس امور اداری

حسین آناهید

کارشناس امور اداری

محمود زارعی شجاعی

مدیر شعبه بندر عباس

احمد زارعی شجاعی

معاون شعبه بندر عباس

نهایه خنفری پور

امور اداری شعبه بندر عباس

محمدرضا محمودپور

مدیر شبکه